Monthly Archives: March 2018

4 สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นทรัพยากรที่่สำคัญที่สุดของทุกๆ องค์กร การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการลงทุนที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีที่สุด ซึ่งการลงทุนอย่างหนึ่งที่หลายๆ องค์กรนิยมก็คือการจัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ขึ้นมา เพื่อมอบโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้การอบรมทุกครั้งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ก่อนที่จะส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร โดยองค์ประกอบต่างๆ ที่ควรคำนึงถึงมีดังนี้ 1. ความน่าเชื่อถือของสถาบันที่จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร นอกจากองค์กรต่างๆ จะสามารถจัดการอบรมต่างๆ ขึ้นได้เองภายในหน่วยงานแล้ว ในปัจจุบันยังมีสถาบันต่างๆที่นำเสนอหลากหลายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรมาให้เลือกสรร ซึ่งแต่ละที่ก็มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งนอกจากจะเลือกคอร์สต่างๆ ได้แล้ว ยังมีทางเลือกที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้จัดการอบรมได้เองอีกด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกแบบไหน สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงคือความน่าเชื่อถือของสถาบันที่จัด ซึ่งเบื้องต้นอาจจะพิจารณาจากระยะเวลาการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากหลายๆ แหล่งประกอบกัน อาทิ เว็บไซต์ของสถาบัน หรือข้อมูลตามสื่อต่างๆ รวมถึง Testimonial จากผู้เคยมีประสบการณ์จริง เพื่อประเมินว่าแต่ละสถาบันมีข้อดีข้อด้อย และระดับความน่าเชื่อถือเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ 2. หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรแค่ไหน ก่อนเริ่มการอบรมทุกครั้ง ควรพิจารณาถึงแผนการทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรว่ามีรายละเอียดเป็นเช่นใดบ้างเพื่อที่จะได้จัดเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง และพิจารณาดูโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรที่น่าจะมีความสอดคล้องกับแผนนั้นๆนอกจากนี้ควรตั้งจุดประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการอบรมในแต่ละครั้งไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานมีแรงกระตุ้นในการมุ่งพัฒนาตนเองให้ตอบโจทย์ขององค์กรต่อไป อาทิ หากองค์กรมีแผนระยะยาวในการเตรียมต้อนรับ AEC โครงการที่เลือกก็อาจจะเป็นการเตรียมพร้อมในการทำงานข้ามวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากแผนการดำเนินการแบบเฉพาะเจาะจงแล้ว ยังอาจมีหลักสูตรพื้นฐานที่ไม่ว่าองค์กรใดๆ ก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอน อาทิ หลักสูตรการเป็นผู้นำ หลักสูตรการสื่อสารหรือหลักสูตรการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ควรพิจารณาวิทยากรประกอบด้วยว่ามีประวัติที่โดดเด่น และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่อบรมมากแค่ไหน3. ช่วงเวลาของโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร… Read more »